Επικοινωνιακό πλάνο

Το παραδοτέο αυτό αφορά στη στρατηγική επικοινωνίας και την οπτική ταυτότητα του έργου

Communication Plan PDF