Οι Ομάδες-Στόχος

 Οι δραστηριότητες του προγράμματος  NERDVET  απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής της Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής  Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα  του NERDVET  αποσκοπούν να πετύχουν:

ΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  • τη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων με σκοπό να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
  • την υποστήριξη μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδρομής, παρέχοντάς τους μεθοδολογία και μάθηση
  • πηγές μάθησης που χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη ως στρατηγική διδασκαλίας

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει δασκάλους, εκπαιδευτικούς και γενικότερα όλο το προσωπικό που ασχολείται με διαφορετικά καθήκοντα δραστηριότητες κατάρτισης (όπως δασκάλους, συντονιστές, κ.α.)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  • ενίσχυση του επιπέδου τους  όσο αναφορά την κριτική σκέψη και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας
  • ενδυνάμωση της ικανότητάς τους  στην κριτική ανάγνωση και την ερμηνεία δεδομένων και πληροφοριών
  • παροχή εργαλείων για να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να δρουν αυτόνομα και υπεύθυνα.

Με τον όρο ivet σπουδαστές στην Επαγγελματική  Εκπαίδευση και Κατάρτιση εννοούμε όσους τουλάχιστον κατέχουν τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης και του ψηφιακού αλφαβιτισμού, σε σύγκριση με τους μαθητές που ακολούθησαν άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • παροχή προτάσεων οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες στον καθορισμό και στην κοινή χρήση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής που αφορούν το θέμα
  • ενοποίηση και κυριαρχία της εργαλειοθήκης και προτεινόμενης μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ισχύοντος προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι διδακτικές στρατηγικές και τα αναπτυσσόμενα εργαλεία θα μελετηθούν ειδικά για τους μαθητές επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης (ivet students) και θα διαδοθούν και εκτός συνεργασίας, αφήνοντας το περιθώριο στους δασκάλους και καθηγητές από οποιοδήποτε άλλο πάροχο Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  να τους χρηματοδοτήσουν. 

Τέλος, το έργο θα στοχεύσει σε οικογένειες μαθητών, συλλόγους γονέων, νεαρούς εργαζόμενους και ηγέτες στην εκπαίδευση.

Η διάδοση των θεμάτων και αποτελεσμάτων του προγράμματος θα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της σωστής εκμετάλλευσής τους και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινωνίας.