Στόχος & Δραστηριότητες

Σκοπός του NERDVET είναι να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα μοντέλο για την οργανική ενσωμάτωση κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας ως μαθησιακά αποτελέσματα στα προγράμματα σπουδών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μέσω μιας «κριτικής μαθησιακής προσέγγισης».

Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη και τη δοκιμή μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης, προκειμένου να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τις ικανότητες, τις μεθόδους, τις διδακτικές τεχνικές και τους πόρους μάθησης που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ μεταξύ των εκπαιδευτικών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ μεταξύ των φοιτητών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ενισχύοντας τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ενεργά τη μελλοντική καινοτομία και αλλαγές τόσο στην επαγγελματική όσο και στην κοινωνική τους ζωή.
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για τους σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ώστε να μπορούν να γίνουν πολίτες με κριτικό πνεύμα και να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα με πιο ενημερωμένο τρόπο.
  • Τόνωση της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, για να ευνοηθεί η ένταξη και η προληπτική συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Οι δραστηριότητες του έργου ομαδοποιούνται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ (WP2):

Δημιουργία ενός μοντέλου βασισμένου σε μεθόδους και μαθησιακές πηγές (Εργαλειοθήκη) για την ενσωμάτωση της κατάρτισης στις δεξιότητες της κριτικής σκέψης και του ψηφιακού γραμματισμού (διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ (WP3): Δοκιμή της Εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης μεταξύ των μαθητών μέσω μιας πιλοτικής δράσης από ομάδα εκπαιδευτών που ανήκουν στους συνεργαζόμενους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (WP4):

1. Επανεξέταση, ενσωμάτωση και βελτίωση της Εργαλειοθήκης με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής δράσης

2. Προετοιμασία ενός συνόλου Οδηγιών για τους παρόχους VET για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης

3. Πρόταση δέσμης συστάσεων προς τους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής

ΔΙΑΔΟΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (WP5):

Προώθηση των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του NERDVET που πραγματοποιούνται από τους εταίρους του έργου σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ευαισθητοποίηση, τη διάδοση, τη συμμετοχή των ιθυνόντων χάραξης πολιτικής, των οικογενειών και των ενδιαφερομένων και να ενεργούν αυτόνομα και υπεύθυνα.