Το έργο NERDVET

Το έργο "NERDVET" συγχρηματοδοτοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής εταίρο το ιταλικό δίκτυο VET ENAIP NET. Το έργο "NERDVET - THINK SMART! ENHANCING CITICAL THINKING SKILLS & MEDIA LITERACY IN VET" στοχεύει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη δοκιμή εκπαιδευτικών τεχνικών για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και παιδείας στα μέσα επικοινωνίας σε μαθητές iVET. Με αυτόν τον τρόπο, το NERDVET θα προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών για να καταστήσει την εκπαίδευση πιο συμπεριληπτική και ικανή να εκπαιδεύσει πιο ενημερωμένους και κριτικά συνειδητοποιημένους πολίτες.

Το εταιρικό σχήμα του έργου συγκεντρώνει 7 εταίρους (5 παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 1 ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1 οργανισμό-ομπρέλα) από 6 χώρες της ΕΕ: Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Κάτω Χώρες.

Διάρκεια: Ιανουάριος 2021 – Ιανουάριος 2023 (24 μήνες).