Context

 "Kritisch denken is een algemeen aanvaard educatief doel... en de goedkeuring ervan als een educatief doel is aanbevolen op basis van respect voor de autonomie van studenten en het voorbereiden van studenten op succes in het leven en op democratisch burgerschap" (Hitchcock, 2018).

De verbetering van kritisch denken maakt inderdaad deel uit van de meest succesvolle programma's voor het uitroeien van cognitieve vooroordelen in beoordelings- en besluitvormingsprocessen: als algemene vaardigheid helpt kritisch denken om nieuwe onderwerpen, problemen of situaties op een meer rationele en logische manier te benaderen. Leeftijd lijkt een bepalende factor bij het verbeteren van kritisch denken, daarom hebben jonge studenten meer baat bij een dergelijke training. Vooral in het beroepsonderwijs en -opleiding worden technische vakken vaak bevoorrecht boven meer humanistische studies, die een grotere impact hebben als het gaat om het vermijden van heuristieken en cognitieve vooroordelen.


Sommige goede praktijken en voorbeelden voor de implementatie van training in kritisch denken zijn te vinden in Europa, maar de meeste behoren tot trajecten voor hoger onderwijs. De curricula van beroepsonderwijs en -opleiding overwegen vaak geen systematische of geïntegreerde onderwijs in kritisch denken, noch als specifieke, noch als transversale inhoud. Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding worden daarom zelf gevraagd om deze onderwerpen aan te pakken, op voorwaarde dat zij over de nodige middelen en mogelijkheden beschikken. Hoewel de verbetering van sommige transversale vaardigheden met betrekking tot kritisch denken is ingebed in verschillende curriculaire vakken, worden deze competenties niet voldoende benadrukt of gepresenteerd in een gestructureerde vorm.
In het licht hiervan is het NERDVET-project ontworpen met als doel de ontwikkeling van kritisch denkvermogen te verbeteren, met name voor studenten in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, die meer geneigd lijken te zijn tot een gebrek aan genoemde competenties.